Strona główna Ośrodka

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA


      Lista prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwów:

            Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
            Rejestr zwolnień lekarskich
            Rejestr druków ścisłego zarachowania
            Rejestr nagród i odznaczeń
            Rejestr szkoleń wstępnych pracowników z zakresu bhp
            Rejestr wypadków przy pracy pracowników
            Rejestr badań profilaktycznych
            Rejestr wypadków uczniów

            Rejestr wydanych świadectw
            Ewidencja zawieranych umów
            Ewidencja kart obecności w pracy
            Ewidencja środków trwałych- księgi inwentarzowe

            Ewidencja zatrudnionych pracowników
            Ewidencja poleceń wyjazdów służbowych
            Ewidencji znaczków pocztowych
            Ewidencja magazynowania towarów spożywczych

            Rejestry związane z awansem zawodowym nauczycieli
            Dokumenty księgowe
            Plany finansowe
            Sprawozdania finansowe
            Karty wynagrodzeń pracowników
            Listy płac
            Akta osobowe
            Dzienniki lekcyjne i dzienniki rewalidacyjne
            Księgi kontowe
            Księgi uczniów
            Arkusze ocen


ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty klasyfikowane jako rejestry, ewidencje i archiwa są do wglądu w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Proletariatczyków 9 codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00.

Strona główna BIP
Prawo
Ewidencje, rejestry, archiwa
Majątek
Programy edukacyjne
Rekrutacja
Praca
Przetargi